Contractul de distribuţie

Heritage Health Products Company 400 North Link Lane Fort Collins, Colorado 80542 USA Tel: (970) 484-7120 Fax: (970) 484-3953 IMPORTATOR: ARHITECTURAL SRL Bucuresti, Str. Austrului nr.12, Sector 2 ROMANIA Acord de distributie incheiat intre: Heritage Health Products Company, reprezentata de Phyllis Timme , denumita in continuare HHPC, pe de-o parte, si ..............., persoana fizica sau juridica, denumita in continuare DISTRIBUITOR, pe de alta parte. S-a convenit asupra urmatoarelor clauze: 1. HHPC declara prin reprezentantul sau ca: a) Este o societate constituita conform legilor Statului Colorado, Statele Unite ale Americii; b) Obiectul principal de activitate este productia, vanzarea si distributia tuturor tipurilor de produse care se refera la mentinerea starii de sanatate si a frumusetii; c) Reprezentantul sau este acreditat cu puterea de decizie corespunzatoare Consiliului Directorilor companiei, acreditare care nu se anuleaza, nu se modifica, nu se restrange sau limiteaza in nici un fel; d) Este dorinta, intentia si vointa sa să acorde DISTRIBUITORULUI dreptul de distributie ne-exclusiva a produselor care vor fi afisate la anumite intervale de timp in Buletinul Informativ din depozitul desemnat de HHPC, distributia urmand a se face conform celor stabilite in prezentul contract. 2. DISTRIBUITORUL declara ca: datele sale de identificare sunt urmatoarele: Nume: Prenume: Prenumele tatalui: Telefon: Nr. fax.: Cod numeric personal: Adresa: Orasul: Numele comercial sau numele sotului / sotiei DISTRIBUITORUL a fost inscris (inrolat) de: Nume: Prenume: Cod numeric contract DISTRIBUITORUL este sponsorizat si plasat in structura sub Nume: Prenume: Cod numeric contract Informatiile referitoare la ambele persoane trebuiesc completate integral, in caz contrar aceasta cerere nu va putea fi prelucrata de biroul central c) Este o persoana majora (18 ani) apta sa semneze acest contract, care isi achita cu regularitate impozitele si este libera sa desfasoare activitati de intreprinzator. Activitatea sa consta, in principal, in cumpararea, vanzarea si distribuirea produselor legate de mentinerea starii de sanatate si frumusete. e) Este in posesia Manualului de Reguli si Tehnici de Vanzare, l-a studiat integral, este de acord cu clauzele, particularitatile, tehnicile de operare, instructiunile si metodele descrise in acesta si pe care se obliga sa le respecte pe durata valabilitatii prezentului contract. Accepta de bunavoie clauzele prezentului contract de distributie cu obligatia de a se conforma Manualului de Reguli si Tehnici de Vanzare. Nu va reprezenta sau obtine reprezentanta legala a HHPC iar denumirea de DISTRIBUITOR este doar un termen conventional folosit in acest contract pentru a se face referire la cealalta parte contractanta. 3. Ambele parti declara ca au luat cunostinta de toate cele declarate mai sus care sunt in totalitate adevarate si corecte. Acestea au fost facute de bunavoie si ca urmare a dorintei ambelor parti se incheie prezentul contract. Partile convin ca la incheierea prezentului contract nu s-au folosit metode de constrangere de nici un fel, nu s-au facut greseli sau orice alte vicii de intelegere care pot invalida partial sau total prezentul contract. Prezentul contract reprezinta unicul incheiat intre cele doua parti si se refera la distributia si vanzarea produselor descrise la punctul 1b. Ca urmare a celor de mai sus cele doua parti semneaza prezentul contract la data de ........... . Ca DISTRIBUITOR declar pe proprie raspundere ca sunt major si inteleg ca sunt contractant independent. In calitate de DISTRIBUITOR nu sunt nici angajat sau reprezentant al HHPC si in consecinta nu pot intra sub incidenta efectelor fiscale sau de alta natura care ar decurge din aceste ultime doua calitati. Cap. 1 Definitii DEPOZIT - este locul din Bucuresti desemnat de HHPC unde DISTRIBUITORII comanda si preiau produsele HHPC importate de firma Arhitectural SRL. Coordonatele DEPOZITULUI vor fi publicate la anumite perioade de timp de HHPC in Buletinul Informativ. MANUALUL DE REGULI SI TEHNICI DE VANZARE este parte integranta a acestui acord de distributie si exprima intelegerea survenita intre parti in legatura cu relatiile de afaceri. Pe perioada valabilitatii contractului dintre DISTRIBUITOR si HHPC, DISTRIBUITORUL se angajeaza sa urmeze regulile cuprinse in Manualul de Reguli si Tehnici de Vanzare. Daca DISTRIBUITORUL nu se supune si nu respecta aceste reguli HHPC isi rezerva dreptul de a trimite un avertisment scris si / sau sa rezilieze contractul cu DISTRIBUITORUL. BULETINUL INFORMATIV este documentul care contine toate informatiile pe care HHPC le considera necesare pentru dezvoltarea activitatii comerciale; va fi afisat in DEPOZIT sau in orice alt spatiu pe care HHPC il considera adecvat. Arhitectural SRL este compania din Romania cu sediul in Bucuresti, Str. Austrului nr. 1, Sector 2, desemnata de HHPC sa se ocupe cu importul produselor si distribuirea acestora catre DISTRIBUITORI, odata ce produsele sunt pe teritoriul Romaniei. Cap. 2 Obiectiv Prin prezentul contract DISTRIBUITORUL se obliga sa respecte si sa indeplineasca toate obligatiile care ii revin in urma semnarii acestuia. DISTRIBUITORUL se obliga sa asigure distributia PRODUSELOR in conformitate cu clauzele si termenii stabiliti prin contract. HHPC prin prezenta acorda dreptul DISTRIBUITORULUI sa cumpere PRODUSE de la DEPOZIT, sa expuna PRODUSELE publicului larg si sa le promoveze prin vanzare pe teritoriul Romaniei. Cap. 3 Livrare Arhitectural SRL este compania romaneasca care se ocupa cu distribuirea PRODUSELOR din DEPOZIT catre DISTRIBUITOR. DISTRIBUITORUL va primi PRODUSELE din DEPOZIT in urma completarii si semnarii unei comenzi scrise (formular de comanda). Formularul de comanda va mentiona numarul si tipul PRODUSELOR comandate. Odata receptionate bunurile din comanda, fapt atestat de semnatura DISTRIBUITORULUI, acestea vor trebui expuse publicului si promovate prin vanzare. IMPORTATORUL (Arhitectural SRL) se obliga sa asigure livrarea produselor solicitate de catre DISTRIBUITOR la termenele stabilite prin contract atata timp cat produsele se afla in stoc, in DEPOZIT. IMPORTATORUL (Arhitectural SRL) va elibera PRODUSELE catre DISTRIBUITOR la achitarea contravalorii acestora in modul convenit de comun acord intre DISTRIBUITOR si IMPORTATOR. Ca urmare a celor de mai sus, DISTRIBUITORUL accepta si recunoaste ca atat produsele livrate lui de catre IMPORTATOR cat si inventarul care ramane in DEPOZIT sunt si raman proprietatea unica si exclusiva a IMPORTATORULUI pana in momentul achitarii contravalorii lor la IMPORTATOR. Cap. 4 Obligatii A. DISTRIBUITORUL trebuie sa-si organizeze o retea de distributie proprie adecvata; totodata el trebuie sa se instruiasca in permanenta pentru a putea fi in stare sa promoveze, sa vanda PRODUSELE si sa informeze clientii cu privire la modul de folosire si metodele de administrare a produselor. B. In cazul in care IMPORTATORUL considera ca este necesara constituirea unui stoc de produse la DISTRIBUITOR in vederea vanzarii catre clienti, DISTRIBUITORUL este obligat sa aiba un inventar al acestor produse. C. DISTRIBUITORUL se obliga sa se supuna in mod expres regulior stabilite de HHPC in Manualul de Reguli si Tehnici de Vanzare. D. DISTRIBUITORUL se obliga sa nu implice in nici un mod HHPC si IMPORTATORUL (angajatii, agentii, directorii acesteia) fata de terti pentru daune aparute ca urmare a promovarii neadecvate a PRODUSELOR. HHPC se obliga sa asigure produselor calitatea si termenele de garantie corespunzatoare. E. La orice solicitare a HHPC, DISTRIBUITORUL se angajeaza sa completeze anumite formulare necesare Serviciului de Impozite din SUA pentru afacerile internationale ale HHPC. Aceasta nu genereaza obligatii de nici un fel DISTRIBUITORULUI. Cap. 5 Pretul marfii si forma de plata Pretul stabilit pe care DISTRIBUITORUL trebuie sa-l plateasca pentru fiecare dintre produse se va afisa in fiecare DEPOZIT. Lista de preturi se poate modifica ori de cate ori HHPC va considera necesar, si originalul acestei liste va fi emis de importator si va fi anexa la contract facand parte integranta din acesta. DISTRIBUITORUL se obliga sa plateasca in numerar sau cu ordin de plata vizat de banca pretul produselor. Plata poate fi facuta fie in momentul efectuarii comenzii, fie in momentul preluarii produselor comandate de la depozit sau ramburs in momentul preluarii coletului de la posta, fie in avans in cazul in care IMPORTATORUL solicita plata unei transe din valoarea produselor respective. In cazul platii ramburs, cheltuielile cu expeditia sunt suportate de catre Distribuitor. Plata comisioanelor si bonusurilor se va efectua de catre HHPC in conditiile stipulate in Manualul de Tehnici de Vanzare la punctul 31. Calculul valorii acestora va fi efectuat de catre HHPC la sediul central din SUA si va fi pus la dispozitie DISTRIBUITORULUI prin intermediul IMPORTATORULUI. Bonusurile infinite sunt valabile pentru Directorii Nationali la un an de la inceperea activitatii. Cap. 6 Produse HHPC isi rezerva dreptul de a opri in orice moment productia oricarui produs; de asemenea isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba oricand considera necesar caracteristicile si prezentarea produselor (cu afisarea modificarilor la DEPOZIT cu minim 14 zile inainte ca acestea sa devina operationale). Cap. 7 Deficiente in modul de administrare a produselor HHPC si IMPORTATORUL nu sunt raspunzatori fata de terti pentru accidentele, daunele sau prejudiciile rezultate ca urmare a folosirii necorespunzatoare a produselor in urmatoarele cazuri: cand administrarea produselor nu se face conform normelor stabilite in Manualul de Reguli si Tehnici de Vanzare sau cand dozele si recomandarile de pe etichetele produselor nu sunt respectate. Cap. 8 Returnari HHPC si IMPORTATORUL nu accepta returnari ale produselor exceptand cazul problemelor de calitate care pot fi dovedite ca fiind rezultatul procesului de fabricatie defectuos sau in cazul unor comenzi completate incorect, caz in care DISTRIBUITORUL va suporta si cheltuielile postale cu returnarea si/sau schimbul. Cap. 9 Valabilitatea contractului Valabilitatea actualului contract este de 1 an de la data semnarii si va fi automat reinnoit in mod tacit, fara notificare prealabila pentru aceeasi perioada. In cazul in care se doreste incetarea contractului, DISTRIBUITORUL va adresa HHPC si IMPORTARTORULUI o notificare in acest sens cu 30 zile inainte ca incetarea contractului sa-si produca efectele. Cap. 10 Cesionarea drepturilor Cele doua parti au convenit prin prezentul contract ca DISTRIBUITORUL nu poate ceda sau transfera total sau partial drepturile si obligatiile care ii revin conform prezentului contract fara autorizarea scrisa data in prealabil de HHPC. Cap. 11 Adrese Pentru derularea acestui contract partile declara ca adrese urmatoarele: HHPC: 400 North Link Lane, Fort Collins, Colorado, 80542 USA IMPORTATORUL: Bucuresti, Str. Austrului nr. 1, Sector 2 DISTRIBUITORUL: Adresa declarata in cadrul datelor generale ale DISTRIBUITORULUI Cap. 12 Confidentialitatea DISTRIBUITORUL declara ca intelege pe deplin faptul ca toate informatiile referitoare la orice formula, prototip sau compozitie de fabricatie a produsului sunt strict confidentiale si orice divulgare a acestora catre terti, ca si prejudiciile si daunele provocate companiei prin implicarea in actiuni judiciare, dau dreptul HHPC sa rezilieze automat acest contract fara nici o notificare. DISTRIBUITORUL este constient ca este obligat sa plateasca impozitele conform legilor fiscale romanesti si locale pe toata perioada valabilitatii prezentului contract, neplata acestora neimplicand nici o raspundere din partea IMPORTATORULUI sau a HHPC. Cap. 13 Jurisdictie Partile semnatare ale contractului (HHPC si DISTRIBUITORUL) declara in mod expres ca sunt de acord sa se supuna competentei tribunalelor Statului Colorado si SUA renuntand la oricare alte tribunale sau forme de actiune legala pentru rezolvarea oricarui litigiu care poate aparea in legatura cu prezentul acord. Partile sunt intru totul de acord ca atat acest document ca si orice verdict in legatura cu solutionarea unui litigiu vor fi interpretate conform legilor Statului Colorado. Cap. 14 Notificari Orice aviz, notificare, solicitare, cerere, aprobare, acord sau orice comunicare intre parti trebuie facuta in scris si remisa celeilalte parti la adresa mentionata la Cap. 11 Adrese. Primirea avizului de catre cealalta parte se considera realizata la 48 ore de la transmitere. Cap. 15 Integritatea contractului Prezentul contract contine si reflecta acordul total al partilor si nici un agent, reprezentant sau functionar al vreuneia din parti nu are puterea de a modifica termenii si conditiile agreate in prezentul contract. Nici o modificare a prezentului contract nu va fi obligatorie decat daca aceasta este facuta in scris si semnata de catre ambele parti. Daca exista o inadvertenta intre prezentul contract de distributie si manualul de reguli si tehnici de vanzare, contractul de Distributie este cel care isi pastreaza intaietatea. Daca vreuna din clauzele prezentului contract de distributie este invalidata, declarata nula, neconforma cu intentia si dorinta partilor sau cu insusi textul contractului, celelalte clauze isi mentin valabilitatea. Am citit, am inteles si sunt de acord cu cele de mai sus drept urmare semnez : DISTRIBUITOR Dl / Dna: HERITAGE HEALTH PRODUCTS INC. Reprezentata de :